Strona Miłośników Star Wars DAGOBAH z Gorzowa Wlkp.
Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wlkp.
Portal gorzow24.pl
Bastion Fanów Star Wars
Imperial City Online
The Outher Rim

REGULAMIN KONWENTU

1. Konwent Miłośników Star Wars DAGOBAH 2006 odbywa się 14 - 16 lipca 2006 roku w Teatrze im. J. Osterwy przy ulicy Teatralnej 9 oraz Państwowej Szkole Muzycznej przy ulicy Teatralnej 7 w Gorzowie Wielkopolskim.

2. Konwent ma charakter imprezy częściowo otwartej.

3. W części zamkniętej konwentu, mogą wziąć udział osoby, które uzyskały zgodę Organizatorów.

4. Dowodem uzyskanej zgody są identyfikatory, które należy nosić w widocznym miejscu i pokazywać na każde wezwanie Organizatorów.

5. W przypadku zgubienia identyfikatora należy niezwłocznie zgłosić się do rejestracji. Osoby nie posiadające identyfikatora będą niezwłocznie usuwane z terenu konwentu.

6. Identyfikatory jednodniowe uprawniają do przebywania na konwencie do godziny 24 w dniu wydania (w niedzielę do godziny 17)

7. Na terenie konwentu wolno przebywać od godziny 18.00 14 Lipca (piątek) do godziny 16.00 (niedziela); Obiekt konwentu ze względów bezpieczeństwa jest zamykany w godzinach od 01.00 do 7.30; w tym czasie można opuszczać i wchodzić na jego teren po poinformowaniu o tym Organizatorów.

8. Na teren konwentu nie wolno wnosić przedmiotów mogących stanowić zagrożenie zdrowia lub życia uczestników.

9. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, a także zachowujące się agresywnie lub wulgarnie będą usuwane z terenu konwentu bez zwrotu kosztów uczestnictwa.

10. Na terenie konwentu obowiązuje zakaz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi.

11. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody fizyczne, materialne i moralne uczestników konwentu (ubezpieczenie we własnym zakresie).

12. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione lub pozostawione bez opieki.

13. Każdy uczestnik konwentu jest zobowiązany do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom organizatorów.

14. Za wszelkie szkody odpowiedzialność ponoszą wyłącznie sprawcy.

15. Podpis na liście akredytacyjnej oznacza akceptację wszystkich punktów niniejszego regulaminu.

16. Osoby przybywające na konwencie zobowiązane są posiadać ważny dokument tożsamości, ponadto osoby poniżej 18 roku życia muszą przedłożyć zgodę rodzica lub opiekuna.

17. Powyższy regulamin obowiązuje zarówno uczestników konwentu, jak i samych Organizatorów.

 

Designed by Imperator Jacewa